Legalna Apteka

Kategorie

Najnowsze artykuły

Podmiotem odpowiedzialnym, prowadzącym serwis www.aptekamika.pl jest firma REMEDIUM Robert Mika,ul. Pocztowa 17, 89-100 Nakło nad Notecią

Numer zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej: WIF.BY.4010-410/1/Z-16/09

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa:

a. zasady rejestracji w Aptece Internetowej www.aptekamika.pl (dalej również: „Apteka”);

b. zasady korzystania ze Apteki Internetowej www.aptekamika.pl .;

c. warunki składania zamówień na produkty oferowane przez www.aptekamika.pl . i dostępne w Aptece Internetowej www.aptekamika.pl , dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;

d. zasady dotyczące rękojmi;

e. zasady dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji;

f. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

2. Do przeglądania stron internetowych Apteki Internetowej niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Apteki Internetowej, w tym rejestracji w Aptece Internetowej, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. W ramach korzystania ze Apteki Internetowej zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Apteki Internetowej do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Apteki Internetowej jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

4. Przeglądanie asortymentu Apteki Internetowej nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Apteki Internetowej możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem www.aptekamika.pl . Usługi te świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem https://www.payu.pl/regulaminy.

SŁOWNIK

 

1. Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanych w jego treści pojęć:

2. Awaria – wszelkie okoliczności uniemożliwiające Użytkownikowi trwałe lub czasowe korzystanie ze Apteki internetowej z przyczyn w nim leżących, za wyjątkiem przypadków, gdy zawieszenie lub przerwa w świadczeniu działalności Apteki internetowej związana jest z konserwacją, naprawą, modyfikacją Apteki internetowej lub innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie,

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego),

4. Konto – przestrzeń dyskowa w Aptece internetowej wraz z narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze Apteki internetowej przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie,

5. Koszyk – lista Towarów, co do których Użytkownik złożył Zamówienie,

6. Login - nazwa Użytkownika w Aptece internetowej służąca logowaniu do Konta,

7. Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Aptece Internetowej www.aptekamika.pl ., w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Apteki Internetowej, zapytania do eksperta, itp.

8. Polityka prywatności – zasady ochrony prywatności Użytkowników,

9. Rejestracja – procedura zakładania Konta,

10. Stały klient – Użytkownik, któremu administrator przyznał status Stałego klienta, a który spełnia następujące kryteria: Dokonał rejestracji w serwisie www.aptekamika.pl, dokonał co najmniej 2-krotnie zakupów w Aptece internetowej www.aptekamika.pl.

11. Usługa – usługi świadczone przez Aptekamika.pl na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności polegające na możliwości założenia Konta w Aptece internetowej, zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Apteki internetowej, itp.,

12. Użytkownik – osoba korzystająca z Apteki internetowej,

13. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Apteki internetowej, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - REJESTRACJA

 

1. W celu rejestracji w Aptece Internetowej www.aptekamika.pl . (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Apteki Internetowej www.aptekamika.pl. Poprzez rejestrację Klient zawiera z firmą prowadzącą serwis umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Firmę konta Klienta w Aptece Internetowej www.aptekamika.pl.

2. Rejestracja w Aptece Internetowej www.aptekamika.pl., jak również korzystanie z funkcjonalności Apteki Internetowej www.aptekamika.pl, są nieodpłatne. 

3. Po zarejestrowaniu się w Aptece Internetowej www.aptekamika.pl. każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.  

4. Logowanie do Apteki Internetowej www.aptekamika.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twój profil”). 

5. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób. 

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 

1. Ceny Towarów oferowanych przez www.aptekamika.pl wyrażone są w polskiej walucie w kwocie brutto (zawierają podatek VAT).

2. Umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem Apteki internetowej jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

a. dokonanie wyboru rodzaju, ilości Towaru, poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka” na stronie internetowej Apteki internetowej,

b. dokonanie wyboru sposobu dostawy,

c. sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia Towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Aptece internetowej,

d. podanie Danych Osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,

e. zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności (w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada Konta), a także oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że złożenie Zamówienia pociąga ze sobą obowiązek zapłaty.

f. zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem treści Zamówienia składanego przez Użytkownika, wyświetlanej na stronie Apteki internetowej oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

g. potwierdzenie woli złożenia oferty przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. Do chwili kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

5. Po kliknięciu przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z linkiem do szczegółów zamówienia.

6. Ceny w Aptece internetowej są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Aptece internetowej nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Użytkownika. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towaru wskazanej w formularzu zamówienia.

7. Pełna wartość zamówienia obejmująca cenę zamawianych Towarów, z uwzględnieniem ich ilości, sposobu dostawy oraz sposobu płatności i jest wyszczególniona na stronie Apteki internetowej oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

8. REMEDIUM Robert Mika umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

a. przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b. płatność on-line (szybki przelew) za pośrednictwem Payu.pl lub Dotpay.pl .

c. płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie),

9. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze;

10. Klient niezarejestrowany nie może złożyć zamówienia z dostawą poza terytorium Polski. Ponadto Klient niezarejestrowany może dokonać płatności za zamówienie wyłącznie z góry.

11. Potwierdzenie, utrwalenie, udostępnienie oraz zabezpieczenie istotnych postanowień umowy następuje przez dołączenie do dostarczonego Towaru w formie pisemnej: potwierdzenia zakupu, pouczenia o odstąpieniu od umowy, formularza odstąpienia od umowy oraz Regulaminu.

12.Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz.U. 2015, poz. 481).

13. REMEDIUM Robert Mika nie prowadzi w Aptece Internetowej www.aptekamika.pl sprzedaży hurtowej. REMEDIUM Robert Mika uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Aptece Internetowej www.aptekamika.pl, w tym wraz z informacją o promocjach. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu.

Zgodnie z art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne. REMEDIUM Robert Mika nie prowadzi  sprzedaży produktów leczniczych określonych w przepisie art. 72 ust. 5 ustawy w związku z art. 87 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne do hurtowni farmaceutycznej, innej apteki ogólnodostępnej, punktowi aptecznemu lub jakiejkolwiek placówce handlowej.

Apteka ma prawo odmowy sprzedaży produktów, o których mowa wyżej w przypadku:

a) uzasadnionego podejrzenia, że produkt może być wprowadzony do dalszego, niezgodnego z prawem obrotu;

b) sprzedaż produktu stanowiłaby naruszenie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie sprzedaży detalicznej produktów leczniczych i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.

 

14. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców , nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, obsługa Apteki internetowej poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez www.aptekamika.pl

15. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, obsługa może zaproponować Klientowi :

a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta REMEDIUM Robert Mika będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym REMEDIUM Robert Mika będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 

RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU ORAZ WARUNKI REKLAMACJI

1. REMEDIUM Robert Mika jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad. REMEDIUM Robert Mika jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. REMEDIUM Robert Mika odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 14 dni od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego punktu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Produkty sprzedawane przez REMEDIUM Robert Mika mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. REMEDIUM Robert Mika nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

3. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;

4. REMEDIUM Robert Mika w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez REMEDIUM Robert Mika, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do REMEDIUM Robert Mika i opisem reklamacji.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – REMEDIUM Robert Mika niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny REMEDIUM Robert Mika zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

 REZYGNACJA ORAZ WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki anulując zamówienie na stronie Apteki Internetowej www.aptekamika.pl (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).

 

2. Zgodnie z art. 96 ust. 7 i 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki, co do zasady, nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowią produkty lecznicze i wyroby medyczne, które są obarczone wadą jakościową lub zostały niewłaściwie wydane oraz sfałszowane produkty lecznicze.

Podobnie jest w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Zgodnie z art. 68 ust. 3l i 3m ustawy - Prawo farmaceutyczne, produkty lecznicze wydawane z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie podlegają zwrotowi. Istnieje jednak możliwość zwrotu produktu leczniczego aptece ogólnodostępnej lub punktowi aptecznemu z powodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub jego sfałszowania.

3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Aptece Internetowej www.aptekamika.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Prawo to przysługuje wyłącznie konsumentowi, który zakupił i chciałby zwrócić produkty niebędące produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

▪ obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

▪ polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować REMEDIUM Robert Mika o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu REMEDIUM Robert Mika produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. REMEDIUM Robert Mika zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa poniżej).

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez REMEDIUM Robert Mika , REMEDIUM Robert Mika nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.

7. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt do siedziby REMEDIUM Robert Mika, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem po uprzedni poinformowaniu obsługi Apteki Internetowej Aptekamika.pl.

8. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, REMEDIUM Robert Mika informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient. W związku z tym REMEDIUM Robert Mika nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Wyjątkiem jest zwrot produktów uszkodzonych, przeterminowanych lub posiadających wadę jakościową uniemożliwiającą ich użycie. W takich sytuacjach kwestia kosztów zwrotu towaru uzgadniana jest indywidualnie.

ZWROT KOSZTÓW

1. REMEDIUM Robert Mika dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

a. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;

d. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, REMEDIUM Robert Mika zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże REMEDIUM Robert Mika może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. REMEDIUM Robert Mika dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie REMEDIUM Robert Mika nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez REMEDIUM Robert Mika należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy wezwania do przesłania firmie REMEDIUM Robert Mika numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle firmie REMEDIUM Robert Mika takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie REMEDIUM Robert Mika nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez REMEDIUM Robert Mika należytej staranności prawidłową realizację płatności.

AWARIE

 

1. REMEDIUM Robert Mika zobowiązuje się do dokładania starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Apteki internetowej, a w przypadku wystąpienia Awarii, ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

2. W przypadku wystąpienia planowanych przerw technicznych Użytkownicy zostaną o tym poinformowani, co najmniej z kilkugodzinnym wyprzedzeniem na stronie internetowej Apteki internetowej.

 

DANE OSOBOWE

1. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych REMEDIUM Robert Mika przetwarza dane osobowe Klienta zarejestrowanego w Aptece Internetowej Klient, który rejestruje się w Aptece Internetowej www.aptekamika.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez REMEDIUM Robert Mika danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Aptece Internetowej www.aptekamika.pl, a także danych podanych przez niego w procesie korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez REMEDIUM Robert Mika usług związanych z obsługą konta Klienta w Aptece Internetowej. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, REMEDIUM Robert Mika będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych REMEDIUM Robert Mika uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Klienta, na żądanie Klienta wyrażone w złożonym zamówieniu, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne dla osiągnięcia tychże celów.

4. Klient, który wyraża chęć otrzymywania od REMEDIUM Robert Mika informacji w postaci tzw. newsletterów wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez REMEDIUM Robert Mika danych osobowych podanych przez niego w procesie zapisu na newsletter (o ile takie dane zostaną przez Klienta podane) w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie tychże danych może uniemożliwić dostarczanie przez REMEDIUM Robert Mika wiadomości w formie tzw. newsletterów.

5. Dane osobowe przetwarzane są przez REMEDIUM Robert Mika będącą administratorem tychże danych.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W przypadku zarejestrowanych Klientów dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

7. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

8. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W razie podania przez Klienta danych osób trzecich (np. dzieci Klienta), Klient oświadcza, iż jest w pełni umocowany do podania tychże danych i do zezwolenia na ich przetwarzanie przez REMEDIUM Robert Mika.

PRAWO WŁAŚCIWE

 

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a REMEDIUM Robert Mika, której przedmiotem są usługi świadczone przez REMEDIUM Robert Mika na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez REMEDIUM Robert Mika strony stosunku prawnego będą starały się rozwiązać polubownie, a w razie niemożliwości dojścia do porozumienia będą one rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

KOMENTARZE I OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

 

1. Klient, który zarejestrował konto, może zamieszczać Materiały w Aptece Internetowej. Zamieszczane przez Klienta Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Apteki Internetowej, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Apteki Internetowej, w którym zostały zamieszczone.

3. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

a. oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Aptece Internetowej, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;

b. oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

4. REMEDIUM Robert Mika uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Apteki Internetowej naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Aptece Internetowej.

5. REMEDIUM Robert Mika uprawniony jest do usuwania z Apteki Internetowej Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Aptece Internetowej.

6. REMEDIUM Robert Mika nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Apteki Internetowej i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. REMEDIUM Robert Mika powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.

2. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez REMEDIUM Robert Mika z Użytkownikiem za pośrednictwem Apteki internetowej do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

4. REMEDIUM Robert Mika przypomina, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych z Apteki Internetowej www.aptekamika.pl rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania. 

5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez właściwy organ za sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.